Statut

Statut Lubelskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Educatores

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Lubelskie Stowarzyszenie Nauczycieli – Educatores, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie Educatores

§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin

§ 3
1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Lublina i województwa lubelskiego.
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza
granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
§ 5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego Lublina i Lubelszczyzny
2. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
3. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży.

4. działanie na rzecz wyrównania szans dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, tworzenia warunków sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.
5. wspieranie inicjatyw społecznych i kulturalnych, w tym rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Turystyka i wypoczynek dzieci i młodzieży.
6. wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, podejmowanie działań profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przemocy.
7. przeciwdziałanie uzależnieniom, propagowanie zdrowego stylu życia i form aktywnego spędzania czasu.
8. prowadzenie kursów, seminariów i szkoleń m.in. w zakresie nowych technologii i psychoedukacji oraz metod terapeutycznych.
9. edukacja rodziców w kierunku patologii społecznej, szkolenie i udoskonalenie umiejętności osób niepełnosprawnych.
10. promowanie i organizowanie wolontariatu.
11. promowanie i wspieranie działalności wytwórczej.
12. działanie na rzecz likwidacji barier architektonicznych.
13. pozyskiwanie środków finansowych i materialnych na realizację w/w celów.

§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji publicznej, uczelniami, szkołami, kościołami, organizacjami okołobiznesowymi oraz innymi partnerami społecznymi i gospodarczymi,
2. prowadzenie placówek oświatowych na zasadach prawem przewidzianych,
prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych,
3. organizowanie imprez kulturalnych: wystaw, koncertów, plenerów, spotkań, projektów artystycznych oraz pobudzanie inicjatyw lokalnych i regionalnych propagujących dziedzictwo kulturowe, prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, kulturalno- edukacyjnej, prozdrowotnej oraz sportowej dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów,
4. rozwijanie działalności artystycznej zespołów i twórców indywidualnych
5. podejmowanie działań w zakresie kultury i sztuki poprzez organizowanie zajęć, warsztatów, wystaw, koncertów, festynów, plenerów spotkań, projektów artystycznych, konkursów, przeglądów , festiwali, wykładów, szkoleń i innych,
6. organizowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
7. organizowanie akcji edukacyjnych na rzecz praw kobiet, dzieci, rodziny, seniorów, osób wykluczonych społecznie,
8. nawiązywanie kontaktów i wymiany kulturalnej z zagranicą
9. organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy
10. podejmowanie działań na rzecz rozwoju demokracji, promowanie inicjatyw demokratycznych i edukacyjnych we tym kierunku dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy
11. szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.
12. prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej z elementami doradztwa, w tym szkoleń na odległość (e-learning),
13. prowadzenie działań na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i współpracy między społeczeństwami,
14. rozwijanie kontaktów i współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego,
15. prowadzenie działań na rzecz promocji i rozwoju Polski Wschodniej, a w szczególności województwa lubelskiego,
16. prowadzenie działań na rzecz rynku pracy i ograniczenia bezrobocia na poziomie lokalnym i regionalnym,
17. prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa pracy oraz innych usług na rzecz bezrobotnych,
18. udzielanie pomocy merytorycznej, rzeczowej i finansowej na rzecz wyższych uczelni, ośrodków naukowo-badawczych, ośrodków pomocy społecznej oraz działających w ramach systemu oświaty: szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
19. tworzenie i prowadzenie ośrodków pomocy społecznej oraz działających w ramach systemu oświaty: szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych itp.
20. prowadzenie doradztwa personalnego, gospodarczego, prawnego i finansowego,
21. prowadzenie doradztwa z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych z krajowych i zagranicznych źródeł,
22. opracowywanie ekspertyz, raportów i analiz związanych z realizacją celów statutowych,
23. prowadzenie działalności w zakresie badań rynku i opinii publicznej,
24. prowadzenie i wspieranie działalności wizerunkowej dla grup branżowych i zawodowych,
25. prowadzenie działań proekologicznych skierowanych przede wszystkim na: efektywne gospodarowanie odpadami oraz popularyzację wiedzy o pozyskiwaniu i wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii,
26. prowadzenie akcji informacyjnych dotyczących pogłębiania wiedzy o środowisku naturalnym, jego rozwoju i ochronie,
27. prowadzenie działań na rzecz rozwoju i modernizacji infrastruktury: noclegowej i gastronomicznej oraz innej infrastruktury turystycznej,
28. prowadzenie usług hotelarskich i gastronomicznych,
29. prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej,
30. prowadzenie usług rachunkowo-księgowych,
31. prowadzenie działalności związanych z: rewitalizacją, konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, zachowaniem, modernizacją, adaptacją historycznych i zabytkowych obiektów wraz z ich otoczeniem,
32. prowadzenie inkubatorów przedsiębiorczości, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, spółdzielni socjalnych oraz innych form społecznych i gospodarczych,
33. prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki i stosowania przepisów prawa pracy,
34. prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki społecznej, w tym m.in. przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
35. prowadzenie działalności w zakresie promowania i wdrażania projektów związanych z wychowaniem i edukacja dzieci i młodzieży oraz edukacją dorosłych,
36. podejmowanie działalności medialnej i współpracy z wydawnictwami, prasą, radiem i telewizją,
37. organizowanie i prowadzenie portali internetowych, stron WWW o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, profilaktycznym wychowawczym i marketingowym,
38. podejmowanie innych właściwych działań służących realizacji celów stowarzyszenia.
§ 9
1. Szczegółowe zadania Stowarzyszenia określają roczne i wieloletnie programy działania, które są opracowywane przez Zarząd.
2. Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób fizycznych lub prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 10
1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.

§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:
a. jest pełnoletnia,
b. posiada obywatelstwo polskie
c. nie jest pozbawiona praw publicznych
d. złożyła pisemnie deklarację członkowską,
e. przedstawiła pisemne opinie dwóch członków Stowarzyszenia rekomendujące przyjęcie jej do
Stowarzyszenia.
2. Zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia po stwierdzeniu spełnienia
wszystkich przesłanek, o których mowa w ust. 1. każda pełnoletnia osoba fizyczna, która jest
obywatelem polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw
publicznych oraz złoży pisemną deklarację i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch
miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 12
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna (spełniająca kryteria §11 ust.1 pkt. a-c) i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 13
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna (spełniająca kryteria §11 ust.1 pkt. a-c), która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu
albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§ 14
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 15
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. regularnego opłacania składek.

§ 16
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa i jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma obowiązek godnie reprezentować Stowarzyszenie i przestrzegać
obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania
Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.
4.Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 17
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej
uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała
Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

§ 19
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 20
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 21
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków

§ 22
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane

§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 24
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i sekretarza
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 25
Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
a. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g. zwoływanie Walnego Zebrania,
h. ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 26
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 27
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 28
1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Sposób reprezentacji

§ 29
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 30
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 31
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 07.12.2015 r.

Podpisano:

……………………

……………………

Brak możliwości komentowania.